Всички услуги

“Ди Ем Ди Консулт” ЕООД предоставя следните видове услуги:

I. Пълно счетоводно и данъчно обслужване за Юридически и Физически лица,
включително:

 • Текуща обработка на предоставените първични счетоводни документи;
 • Съставяне и обработка на вътрешни счетоводни документи;
 • Счетоводно отчитане на складови наличности;
 • Калкулиране на стойност на продукцията, стоките и услугите;
 • Регистрация по ЗДДС;
 • Месечно подаване на отчети по ЗДДС;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети.

II. Абонаментно трудово-правно обслужване:

 • Изготвяне на индивидуални трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди съгласно изискванията на нормативната уредба в страната;
 • Регистрация по чл. 62, ал. 4 от КТ в НАП;
 • Подаване на декларация 1 и 6 в НАП;
 • Поддръжка на архив за персонала по трудови и извънтрудови правоотношения;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и сметки за изплатени суми;
 • Изготвяне на платежни документи за дължимите данъци и осигурителни вноски;
 • Обработка на болнични листове и представяне в НОИ;
 • Издаване на служебни бележки по искане на персонала;
 • Заверка на трудови книжки;
 • Изготвяне на УП-2 и УП-3.

III. Данъци:

 • Определяне на размера на данъците по текущите данъчни закони;
 • Попълване и подаване на данъчни декларации;
 • Съставяне на платежни документи за плащания към бюджета.

IV. Годишно приключване:

 • Съставяне на ГФО с необходимите приложения;
 • Съставяне на данъчна декларация и подаване в НАП;
 • Представяне на ГФО в НАП, НСИ и Търговси регистър.