Archive | Новини

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

18/10/2020Comments Off

Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие. Иновации и конкурентоспособност

Ди Ем Ди Консулт ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-1341-C01 от 26.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 4 900 лв., от които 4 165 лв. европейско и 735 лв. национално съфинансиране.

Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.